Kľúčové témy

Potravinové právo

Nastavenie hraničných množstiev pre malých farmárov (registrované fyzické osoby) a regulácií týkajúcich sa prevádzky

Hygiena potravín

Analýza problematických aspektov uplatňovania politík týkajúcich sa hygieny potravín a návrh potrebných legislatívnych zmien

Dane a ekonomická oblasť

Ekonomické dopady zmeny legislatívy v daňovej oblasti a možnosti implementácie inovatívnych poľnohospodárskych modelov zo zahraničia

Verejné obstarávanie

Zapojenie sa malých poľnohospodárskych podnikov/fyzických osôb do verejného obstarávania

Ekológia

Podpora ekologického poľnohospodárstva s cieľom minimalizovania negatívnych dopadov poľnohospodárskej činnosti na životné prostredie

Schémy podpory

Analýza súčasných schém podpory najmä malých poľnohospodárov a návrh ich optimalizácia v súlade so súčasnou situáciou v poľnohospodárstve, požiadavkami poľnohospodárov ako aj cieľov súvisiacich programov a stratégií

O projekte "Z dvora k regionálnemu rozvoju"

Názov a sídlo prijímateľa: Agentúra na podporu inovácií v obstarávaní, n.o.,  Ovručská 15, 04022 Košice

Názov projektu: Z dvora k regionálnemu rozvoju vidieka

Miesto realizácie NFP: Košický, Prešovský a Nitriansky kraj

Výška poskytnutého NFP: 167 989,64€

Podporené v rámci: Operačný program Efektívna verejná správa

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk

OPEVS-ESF-logo

Opis projektu:

Hlavným cieľom projektu je zefektívnenie verejnej správy v oblasti podpory regionálneho rozvoja vidieka, so zameraním na oblasť zvýšenia poľnohospodárskej prvovýroby a podpory krátkych dodávateľských vzťahov (najmä predaja z dvora a farmárskych trhov). Cieľovou skupinou projektu sú tak menšie poľnohospodárskej subjekty realizujúce svoju činnosť v menej rozvinutých regiónoch SR, ktorí sa ako prijímatelia politík relevantných k výkonu ich činnosti pravidelne stretávajú s problematickými aspektmi a negatívnymi dopadmi týchto politík a to tak na jednotlivca ako aj lokálnu a regionálnu ekonomiku. Význam podpory a zefektívnenia verejnej správy v oblasti poľnohospodárstva zvýrazňuje aj fakt, že Slovensko má dlhoročnú tradíciu v poľnohospodárskej činnosti, ktorá v posledný rokoch z ekonomických, sociálnych a spoločenských dôvodov zaostáva za ostatnými odvetviami. Aktivity zamerané na podporu tohto odvetvia sú tak nevyhnutné. Pre naplnenie cieľa projektu bude realizovaná hlavná aktivita (monitoring, analýza a návrh) v šiestich identifikovaných oblastiach, ktorých sa poľnohospodárska činnosť týka: potravinové právo, hygiena potravín, dane a ekonomické oblasti, ekológia, verejné obstarávanie a schémy podpory. V rámci týchto šiestich oblastí budeme analyzovať a optimalizovať relevantné politiky a regulačné rámce s cieľom odstrániť bariéry pre registráciu a podnikateľskú činnosť v tejto oblasti, ako aj zjednodušenie e zefektívnenie pravidiel pre vytvorenie miestnych potravinových sústav prostredníctvom vzniku farmárskych trhov a podpory predaja z dvora. Výstupom projektu tak budú materiály popisujúce a analyzujúce súčasný stav, návrhy na legislatívne zmeny, návrhy pre nové programovacie obdobie a pod. ako aj vytvorenie „AGRO klastra“ zastrešujúceho zainteresované subjekty s cieľom poskytovania podpory prijímateľom politík, spolupráce na pripomienkovaní legislatívy ako aj nastavenia spoločného smerovania.

Aktivity projektu

Analýza aktuálneho stavu
Monitoring a hodnotenie politík a aktivít relevantných verejných inštitúcií týkajúcich sa podpory poľnohospodárskej prvovýroby a jej následného predaja v rámci krátkych dodávateľsko- odberateľských reťazcov (prevažne prostredníctvom tzv. predaja z dvora a farmárskych trhov)
| 01
Návrh riešení optimalizácie politík a aktivít
V nadväznosti na kľúčové oblasti analyzovaných verejných politík a aktivít s negatívnym dopadom na regionálny rozvoj vidieckych oblastí budú navrhnuté optimalizačné riešenia za účelom minimalizácie/ eliminácie negatívneho dopadu a dosiahnutia pozitívneho efektu
| 02
Vzdelávanie
Cieľom školení/seminárov bude prakticky oboznámiť predovšetkým drobných farmárov a samostatne hospodáriacich roľníkov o ich právach a povinnostiach v oblastiach ako dane, účtovníctvo, hygieny a pod.
| 03
Farmárske trhy
Cieľom organizácie farmárskych trhov bude nielen zvýšiť povedomie o tomto koncepte, ale prostredníctvom sprievodných osvetových aktivít diseminovať priebežné výstupy projektu
| 04
AGRO klaster
Zoskupenie zainteresovaných organizácií do jedného klastra s cieľom podpory budúcej spolupráce aj po skončení projektu.
| 05

Aktuality

fb_banner_farmarsky_trh_small

V sobotu 22.augusta rozšírime ponuku trhoviska na Dominikánskom námestí v Košiciach tzv. predajom z dvora, ktorý umožňuje predaj prebytkov prvovýroby aj farmárom bez oprávnenia na podnikanie, ktorých výrobky nenájdete bežne v obchodoch, či na trhoviskách.

Predstaviť svoju ponuku príde 20 pestovateľov, chovateľov a výrobcov širokej škály potravín a nápojov z rôznych kútov Slovenska, vrátane doposiaľ neregistrovaných producentov, ktorým umožníme predstaviť svoju ponuku verejnosti a vyskúšať si záujem zákazníkov!

V ich ponuke budete môcť nájsť ovocné šťavy, sirupy, kompóty, džemy a lekváre, tinktúry, čaje, med a iné včelárske produkty, ako aj čerstvé vajcia, syry a iné kyslomliečne, ako aj mäsové výrobky...

P1011647_small

16.11.2019 | Náš pracovný tím naďalej nepoľavuje v úsilí, čoho výsledkom budú už čoskoro analytické výstupy mapujúce aktuálny legislatívny rámec. Dňa 16.11.2019 sme sa stretli s cieľom analýzy predpripravených materiálov a plánovania budúcich aktivít.

IMG_20191106_104208_small

06.11.2019 | V rámci projektu bol 6.11.2019 v Penzióne Dolinka v Liptovskej Tepličke organizovaný workshop „Poľnohospodárstvom k regionálnemu rozvoju“, aj s uplatneným participatívnej metódy „World cafe“, do ktorej sa zapojilo temer 50 účastníkov. Viac na: https://www.ecotrend.sk/zvaz-ekologickeho/sprava/workshop-polnohospodarstvom-k-regionalnemu-rozvoju/

9386

30.07.2018 | Naša Agentúra na podporu inovácií v obstarávaní, n.o. sa pripojila k Inovačnej sieti na podporu lokálnej ekonomiky v Košickom kraji a náš projekt „Z dvora k regionálnemu rozvoju vidieckych oblastí“ bol vybraný ako jeden z pilotných partnerských projektov, ktorého podpore sa bude daná sieť venovať. Viac na: http://lokalnaekonomika.sk/ 

workshop-2209239_640

16.04.2018 | Dňa 16. apríla bola oficiálne spustená hlavná projektová aktivita projektu Z dvora k regionálnemu rozvoju vidieka v rámci operačného programu Efektívna verejná správa. Začiatkom mája sa uskutoční prvé pracovné stretnutie zástupcov spolupracujúcich organizácií a expertov pracujúcich na projekte.

9382

19.02.2018 | Dňa 19. februára bola naša nezisková organizácia informovaná o schválení projektovej žiadosti Z dvora k regionálnemu rozvoju vidieka v rámci operačného programu Efektívna verejná správa.

Partneri

ASPINNO_logo_sive_2

Agentúra na porporu inovácií v obstarávaní, n.o. | ASPINNO n.o.

www.aspinno.sk

asyf

Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF

www.mladyfarmar.asyf.sk

mas-lev

Občianske združenie MAS LEV, o.z

www.maslev.sk

ekotrend-logo

Ekotrend Slovakia - zväz ekologického poľnohospodárstva

www.ecotrend.sk

tuke-logo

Technická univerzita v Košiciach

www.tuke.sk

uvlf-logo

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

www.uvlf.sk

Kontakt

Agentúra na podporu inovácií v obstarávaní, n.o. | ASPINNO, n.o.

Komenského 11/A, 040 01 Košice, Slovenská republika

E-mail: aspinno.no@gmail.com